messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นางสาวณภัชพร หลงพิมาย
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บัวงาม
โทร : 097-3821261
นางสาวณภัชพร หลงพิมาย
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บัวงาม
โทร : 097-3821261
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder งบแสดงฐานะการเงิน
folder แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
folder รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
folder ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
folder ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานรับจ่ายประจำเดือน
folder ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
folder ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
folder การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
folder แผนกองการศึกษา
folder ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 32
เดือนนี้1,390
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)35,655
ทั้งหมด 227,377

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)


แผนการตรวจสอบถนนประจำปี2565
รอปรับปรุง

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" การดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ [19 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ทั้ง 15 หมู่บ้าน (ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 16)[31 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ทั้ง 15 หมู่บ้าน (ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 15)[31 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ทั้ง 15 หมู่บ้าน (ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 14)[31 มกราคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกการทำบัตรประจำตัวคนพิการ และการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview74
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview67
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview75
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview61

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
facebook
facebook
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายบัวกัน บุญนำ
นายก อบต.บัวงาม
โทร : 087-6962953
นายบัวกัน บุญนำ
นายก อบต.บัวงาม
โทร : 087-6962953
นายมาย จันดีโภชน์
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 1
โทร : 082-0194457
นายมาย จันดีโภชน์
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 1
โทร : 082-0194457
นายทองลา แสงโสม
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 2
โทร : 084-9143931
นายทองลา แสงโสม
รองนายก อบต.บัวงาม คนที่ 2
โทร : 084-9143931
นายเป้ย มังสีดา
เลขานุการนายก อบต.บัวงาม
โทร : 091-7068204
นายเป้ย มังสีดา
เลขานุการนายก อบต.บัวงาม
โทร : 091-7068204
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการร่วม
check_circle ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
check_circle ศูนย์บริการร่วม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม