ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใส่ใจดูแลบริการ” ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใส่ใจดูแลบริการ” ../add_file/ วิสัยทัศน์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใส่ใจดูแลบริการ”

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-opacity ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-opacity ../add_file/w3-animate-opacity

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ : R0gD04LWed94940.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Z45PCzhWed103633.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : GCrNSn4Wed114410.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อไฟล์ : bFE2EkoThu35232.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aJm32y4Wed123401.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oxieCoAWed124949.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jbFCKjVMon31441.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5awrwU7Mon72430.pdf

ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพิ้นฐาน ตำบลบัวงามในอดีตขึ้นกับตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลบัวงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามปัจจุบันประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบัวงาม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามเต็มพื้นที่ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลบัวงาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2540 “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16ธันวาคม 2539 ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอเดชอุดม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 17 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ63 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วมีลักษณะเป็นที่ราบ เกษตรกรส่วนใหญํจะปลูกข้าว ส่วนพื้นที่ดอนจะปลูกยางพารา พืชผัก ไม้ผล อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี แบํงออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินของพื้นที่ตำบลบัวงาม มีดินชุดตํางๆ แบํงตามสภาพพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ลุ่ม ชุดดินที่ 17,18,22,59 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทรายสีเทาลึกมาก พื้นที่ค่อยข้างราบเรียบ ร้วนปนทรายหรือร้วนเหนียวปนทราย บางชั้นมีลูกรังหรือกรวดในดินชั้นล่าง ช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร หรือที่สูง ดินบนสีน้ำตาลหรือเทา ชั้นล่างสีเทา จุดประสีน้ำตาล แดง เหลือง การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ กรดจัดมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน พื้นที่ประมาณ 25 % ของพื้นที่ทั้งหมด ชุดดินที่ 37 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน เป็นดินร้วนหยาบถึงร้วนละเอียดปนทรายลึกมาก การระบายน้ำดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นกรดมากถึงด่างน้อย พื้นที่ประมาณ 19 % ของพื้นที่ทั้งหมด ชุดดินที่ 40 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน ดินร้วนหยาบถึงละเอียดปนทรายเกิดจากตะกอนริมน้ำ ดินบนมีสีน้ำตาล ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เป็นกรดจัดมากถึงด่างน้อย พื้นที่ประมาณ 18 % ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ดอน ชุดดินที่ 40 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน ดินสีเหลือง การระบายน้ำดีปานกลาง ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นด่างเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพื้นที่ประมาณ 17 % ของพื้นที่ทั้งหมด 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลบัวงาม ช่วยหล่อเลี้ยงประชาชนในตำบลบัวงามมีอยู่มีกินและประกอบอาชีพคือ ลำห้วยบัวเหนือลำห้วยบัวใต้ ลำห้วยแสนคำ และลำห้วยหินสิ่ว น้ำอุปโภค นำน้ำจากลำห้วยบัวเหนือ ลำห้วยบัวใต้ ลำห้วยแสนคำ และลำห้วยหินสิ่ว ซึ่งมีน้ำใช้ตลอดปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จำนวน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านรอบในจะใช้น้ าจากประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำใกล้เคียง น้ำบริโภค ประชาชนจะดื่มน้ำจากการรองน้ำฝนใส่โอ่ง/ตุํม และซื้อจากผู้ประกอบการในชุมชนที่ทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขายในราคาไม่แพง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพิ้นฐาน ตำบลบัวงามในอดีตขึ้นกับตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลบัวงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามปัจจุบันประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบัวงาม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามเต็มพื้นที่ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลบัวงาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2540 “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16ธันวาคม 2539 ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอเดชอุดม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 17 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ63 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วมีลักษณะเป็นที่ราบ เกษตรกรส่วนใหญํจะปลูกข้าว ส่วนพื้นที่ดอนจะปลูกยางพารา พืชผัก ไม้ผล อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี แบํงออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินของพื้นที่ตำบลบัวงาม มีดินชุดตํางๆ แบํงตามสภาพพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ลุ่ม ชุดดินที่ 17,18,22,59 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทรายสีเทาลึกมาก พื้นที่ค่อยข้างราบเรียบ ร้วนปนทรายหรือร้วนเหนียวปนทราย บางชั้นมีลูกรังหรือกรวดในดินชั้นล่าง ช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร หรือที่สูง ดินบนสีน้ำตาลหรือเทา ชั้นล่างสีเทา จุดประสีน้ำตาล แดง เหลือง การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ กรดจัดมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน พื้นที่ประมาณ 25 % ของพื้นที่ทั้งหมด ชุดดินที่ 37 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน เป็นดินร้วนหยาบถึงร้วนละเอียดปนทรายลึกมาก การระบายน้ำดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นกรดมากถึงด่างน้อย พื้นที่ประมาณ 19 % ของพื้นที่ทั้งหมด ชุดดินที่ 40 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน ดินร้วนหยาบถึงละเอียดปนทรายเกิดจากตะกอนริมน้ำ ดินบนมีสีน้ำตาล ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เป็นกรดจัดมากถึงด่างน้อย พื้นที่ประมาณ 18 % ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ดอน ชุดดินที่ 40 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน ดินสีเหลือง การระบายน้ำดีปานกลาง ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นด่างเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพื้นที่ประมาณ 17 % ของพื้นที่ทั้งหมด 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลบัวงาม ช่วยหล่อเลี้ยงประชาชนในตำบลบัวงามมีอยู่มีกินและประกอบอาชีพคือ ลำห้วยบัวเหนือลำห้วยบัวใต้ ลำห้วยแสนคำ และลำห้วยหินสิ่ว น้ำอุปโภค นำน้ำจากลำห้วยบัวเหนือ ลำห้วยบัวใต้ ลำห้วยแสนคำ และลำห้วยหินสิ่ว ซึ่งมีน้ำใช้ตลอดปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จำนวน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านรอบในจะใช้น้ าจากประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำใกล้เคียง น้ำบริโภค ประชาชนจะดื่มน้ำจากการรองน้ำฝนใส่โอ่ง/ตุํม และซื้อจากผู้ประกอบการในชุมชนที่ทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขายในราคาไม่แพง ../add_file/ สภาพทั่วไปและข้อมูลพิ้นฐาน ตำบลบัวงามในอดีตขึ้นกับตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลบัวงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามปัจจุบันประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบัวงาม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามเต็มพื้นที่ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลบัวงาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2540 “องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16ธันวาคม 2539 ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอเดชอุดม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 17 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ63 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วมีลักษณะเป็นที่ราบ เกษตรกรส่วนใหญํจะปลูกข้าว ส่วนพื้นที่ดอนจะปลูกยางพารา พืชผัก ไม้ผล อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี แบํงออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินของพื้นที่ตำบลบัวงาม มีดินชุดตํางๆ แบํงตามสภาพพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ลุ่ม ชุดดินที่ 17,18,22,59 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทรายสีเทาลึกมาก พื้นที่ค่อยข้างราบเรียบ ร้วนปนทรายหรือร้วนเหนียวปนทราย บางชั้นมีลูกรังหรือกรวดในดินชั้นล่าง ช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร หรือที่สูง ดินบนสีน้ำตาลหรือเทา ชั้นล่างสีเทา จุดประสีน้ำตาล แดง เหลือง การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ กรดจัดมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน พื้นที่ประมาณ 25 % ของพื้นที่ทั้งหมด ชุดดินที่ 37 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน เป็นดินร้วนหยาบถึงร้วนละเอียดปนทรายลึกมาก การระบายน้ำดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นกรดมากถึงด่างน้อย พื้นที่ประมาณ 19 % ของพื้นที่ทั้งหมด ชุดดินที่ 40 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน ดินร้วนหยาบถึงละเอียดปนทรายเกิดจากตะกอนริมน้ำ ดินบนมีสีน้ำตาล ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เป็นกรดจัดมากถึงด่างน้อย พื้นที่ประมาณ 18 % ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ดอน ชุดดินที่ 40 ลักษณะดินคือเป็นดินร้วนปนทราย มีความลาดชัน ดินสีเหลือง การระบายน้ำดีปานกลาง ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นด่างเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีพื้นที่ประมาณ 17 % ของพื้นที่ทั้งหมด 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลบัวงาม ช่วยหล่อเลี้ยงประชาชนในตำบลบัวงามมีอยู่มีกินและประกอบอาชีพคือ ลำห้วยบัวเหนือลำห้วยบัวใต้ ลำห้วยแสนคำ และลำห้วยหินสิ่ว น้ำอุปโภค นำน้ำจากลำห้วยบัวเหนือ ลำห้วยบัวใต้ ลำห้วยแสนคำ และลำห้วยหินสิ่ว ซึ่งมีน้ำใช้ตลอดปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จำนวน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านรอบในจะใช้น้ าจากประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำใกล้เคียง น้ำบริโภค ประชาชนจะดื่มน้ำจากการรองน้ำฝนใส่โอ่ง/ตุํม และซื้อจากผู้ประกอบการในชุมชนที่ทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขายในราคาไม่แพง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ../add_file/ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ชื่อไฟล์ : 9LD7vH5Wed103455.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : N6W9CwIFri124624.pdf

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านโนนแฝก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านโนนแฝก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ../add_file/งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านโนนแฝก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม นำโดยท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ และคณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณอาคารสำนักงานและ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม นำโดยท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ และคณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณอาคารสำนักงานและ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม นำโดยท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ และคณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณอาคารสำนักงานและ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

ชื่อไฟล์ : โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ../add_file/โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 26 กันยายน 2562

ชื่อไฟล์ : วันที่ 30 สิงหาคม 2562 อบต.บัวงาม จัดทำโครงฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วันที่ 30 สิงหาคม 2562 อบต.บัวงาม จัดทำโครงฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ../add_file/วันที่ 30 สิงหาคม 2562 อบต.บัวงาม จัดทำโครงฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562

ชื่อไฟล์ : เอกสารแนบขอใบคำร้อง 1.ใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยืนคำร้อง 3.สำเนาบัตรประจำตัวปนระชาชนผู้ยื่นคำร้อง 4.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 5.รูปถ่าย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เอกสารแนบขอใบคำร้อง 1.ใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยืนคำร้อง 3.สำเนาบัตรประจำตัวปนระชาชนผู้ยื่นคำร้อง 4.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 5.รูปถ่าย ../add_file/เอกสารแนบขอใบคำร้อง 1.ใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยืนคำร้อง 3.สำเนาบัตรประจำตัวปนระชาชนผู้ยื่นคำร้อง 4.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 5.รูปถ่าย

ชื่อไฟล์ : เอกสารที่ใช้แนบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รายละเอียดตามแนบท้าย) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เอกสารที่ใช้แนบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รายละเอียดตามแนบท้าย) ../add_file/เอกสารที่ใช้แนบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รายละเอียดตามแนบท้าย)

ชื่อไฟล์ : 27 มิ.ย. 63 เวลา04.00-13.00น. อำนวยการโดยนายธานี พุ่มจันทร์ นายก อบต.บัวงาม มอบหมายให้กำลังพล ในสังกัดร่วมปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำลัง จนท.ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้รถใช้ถนน ณ จุดตรวจคัดกรองฯ บ้านทุ่งเทิง ม.1ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 27 มิ.ย. 63 เวลา04.00-13.00น. อำนวยการโดยนายธานี พุ่มจันทร์ นายก อบต.บัวงาม มอบหมายให้กำลังพล ในสังกัดร่วมปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำลัง จนท.ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้รถใช้ถนน ณ จุดตรวจคัดกรองฯ บ้านทุ่งเทิง ม.1ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ../add_file/27 มิ.ย. 63 เวลา04.00-13.00น. อำนวยการโดยนายธานี พุ่มจันทร์ นายก อบต.บัวงาม มอบหมายให้กำลังพล ในสังกัดร่วมปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำลัง จนท.ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้รถใช้ถนน ณ จุดตรวจคัดกรองฯ บ้านทุ่งเทิง ม.1ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ชื่อไฟล์ : อบต.บัวงาม นำโดยนายธานี พุ่มจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมมอบบ้านตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ให้แก่ครอบครัวนางพรรณี วงค์กา บ้านอุดมชาติ ม.12 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบต.บัวงาม นำโดยนายธานี พุ่มจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมมอบบ้านตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ให้แก่ครอบครัวนางพรรณี วงค์กา บ้านอุดมชาติ ม.12 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ../add_file/อบต.บัวงาม นำโดยนายธานี พุ่มจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมมอบบ้านตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ให้แก่ครอบครัวนางพรรณี วงค์กา บ้านอุดมชาติ ม.12 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชื่อไฟล์ : 16/06/2563 อบต.บัวงาม สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ม.7 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองสนม และคณครู รร.ประชานุเคราะห์ศึกษา ????ปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร ????ทำความสะอาดบริเวณบ้านทำลายแหล่งลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบทในตุ่มน้ำ ที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก และโรงเรียนจำนวน 4 ราย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 16/06/2563 อบต.บัวงาม สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ม.7 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองสนม และคณครู รร.ประชานุเคราะห์ศึกษา ????ปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร ????ทำความสะอาดบริเวณบ้านทำลายแหล่งลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบทในตุ่มน้ำ ที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก และโรงเรียนจำนวน 4 ราย ../add_file/16/06/2563 อบต.บัวงาม สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม.ม.7 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองสนม และคณครู รร.ประชานุเคราะห์ศึกษา ????ปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร ????ทำความสะอาดบริเวณบ้านทำลายแหล่งลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบทในตุ่มน้ำ ที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก และโรงเรียนจำนวน 4 ราย

ชื่อไฟล์ : 12/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านบัวงาม หมู่3,14 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 12/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านบัวงาม หมู่3,14 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ../add_file/12/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านบัวงาม หมู่3,14 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

ชื่อไฟล์ : วันที่ 11 มิ.ย.2563 ท่านนายก / ท่านปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้างานป้องกัน/เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อ.) โดยท่านนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.บัวงาม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วันที่ 11 มิ.ย.2563 ท่านนายก / ท่านปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้างานป้องกัน/เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อ.) โดยท่านนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.บัวงาม ../add_file/วันที่ 11 มิ.ย.2563 ท่านนายก / ท่านปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้างานป้องกัน/เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อ.) โดยท่านนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.บัวงาม

ชื่อไฟล์ : 11/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านหนองสนมหมู่13 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 11/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านหนองสนมหมู่13 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ../add_file/11/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านหนองสนมหมู่13 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

ชื่อไฟล์ : 10/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านหนองสนมคุ้มโนนสง่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 10/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านหนองสนมคุ้มโนนสง่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ../add_file/10/06/63 งานป้องกันฯ/งานพัฒนาชุม/ผู้นำชุมชน/อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการอำนวยการ ท่านนายกธานี พุ่มจันทร์ ให้ลงพื้นที่ ????ทำความสะอาด ????ฉีดพ่นหมอกควัน ????ทำลายแหล่งเพราะลูกน้ำ ????ใส่ทรายอะเบท ให้กับชุมชนบ้านหนองสนมคุ้มโนนสง่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

ชื่อไฟล์ : 02/04/63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายธานี พุ่มจันทร์ นายก.อบต.บัวงาม มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชนและงานป้องกันฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบัวงามและอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด ซึ่งได้สอบถามอาการ พบว่าทั้งหมดไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก ไม่หอบเหนื่อย โดยได้แจกใบคำแนะนำการปฏิบัติตัวการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัวออกจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ #บ้านนาเลิง #บ้านราษฎร์สามัคคี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 02/04/63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายธานี พุ่มจันทร์ นายก.อบต.บัวงาม มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชนและงานป้องกันฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบัวงามและอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด ซึ่งได้สอบถามอาการ พบว่าทั้งหมดไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก ไม่หอบเหนื่อย โดยได้แจกใบคำแนะนำการปฏิบัติตัวการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัวออกจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ #บ้านนาเลิง #บ้านราษฎร์สามัคคี ../add_file/02/04/63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายธานี พุ่มจันทร์ นายก.อบต.บัวงาม มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชนและงานป้องกันฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบัวงามและอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด ซึ่งได้สอบถามอาการ พบว่าทั้งหมดไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก ไม่หอบเหนื่อย โดยได้แจกใบคำแนะนำการปฏิบัติตัวการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัวออกจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ #บ้านนาเลิง #บ้านราษฎร์สามัคคี

ชื่อไฟล์ : fzFsEpWFri111212.pdf

ชื่อไฟล์ : อบต.บัวงาม นำโดยนายณรงค์ หลอดเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวงาม ทุกคนร่วมกันจัดเก็บขยะริมถนนสองข้างทาง สายหลัก และสายรอง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ 08/07/2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบต.บัวงาม นำโดยนายณรงค์ หลอดเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวงาม ทุกคนร่วมกันจัดเก็บขยะริมถนนสองข้างทาง สายหลัก และสายรอง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ 08/07/2563 ../add_file/อบต.บัวงาม นำโดยนายณรงค์ หลอดเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวงาม ทุกคนร่วมกันจัดเก็บขยะริมถนนสองข้างทาง สายหลัก และสายรอง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ 08/07/2563

ชื่อไฟล์ : 16/03/63 งานพัฒนาชุมชนพร้อมกับงานป้องกันวิทยากรครู ก. จัดฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย นายก อบต.บัวงาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 16/03/63 งานพัฒนาชุมชนพร้อมกับงานป้องกันวิทยากรครู ก. จัดฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย นายก อบต.บัวงาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ../add_file/16/03/63 งานพัฒนาชุมชนพร้อมกับงานป้องกันวิทยากรครู ก. จัดฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย นายก อบต.บัวงาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JoWjak9Tue14124.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : budUwljTue13355.pdf

ชื่อไฟล์ : สนาถที่ตั้ง อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านโคกพัฒนา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สนาถที่ตั้ง อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านโคกพัฒนา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ../add_file/สนาถที่ตั้ง อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านโคกพัฒนา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อไฟล์ : 6hb3jNmTue112120.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : C68MDMJTue113952.pdf

ชื่อไฟล์ : l9SJR6CThu104455.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VnuPeK7Thu23056.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : w6ZvKUTThu91135.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hzqgsKJThu95642.pdf

ชื่อไฟล์ : 4TWiLI1Thu91713.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GJXRzoWThu95913.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rNqiWhVThu100311.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 197nn7pThu100407.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ywZ0EsmTue34255.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9gYIcMpTue34433.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UJcdUNXTue34536.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : uwaUBUWThu41827.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RQUyaO0Thu42120.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815 E-MAIL : admin@bng.go.th www.bng.go.th ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815 E-MAIL : admin@bng.go.th www.bng.go.th ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815 E-MAIL : admin@bng.go.th www.bng.go.th

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QFusIifWed35304.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gkH0idXWed35501.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gG9IRHoWed35813.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rqKCmFiWed40034.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oJCnhtMWed40316.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nPIvACTWed41211.jpg

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2564 ../add_file/ประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2564

ชื่อไฟล์ : lw8bKhfWed41843.jpg

ชื่อไฟล์ : จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสัดส่วนประชาคมตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสัดส่วนประชาคมตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4 ../add_file/จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสัดส่วนประชาคมตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม ๒๕๖4

ชื่อไฟล์ : YJu3HkOThu105937.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aL1e8D9Fri124704.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3oqgTdsFri124923.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fzY91k2Fri125359.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CdbllHoFri40520.pdf

ชื่อไฟล์ : DvnoGdNFri41102.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PZ4Fm9IMon92225.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1K8P3DyMon94614.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9lfrLCEMon95348.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3YnhmICMon114117.pdf

ชื่อไฟล์ : NIsCCvlMon112338.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0wMsQMRMon113847.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : w6gk9e9Mon122231.pdf

ชื่อไฟล์ : S3cWqgNMon122553.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4uUSVqEWed75950.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : การขอหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่ะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การขอหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่ะ ../add_file/การขอหนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่ะ

ชื่อไฟล์ : jw9aGMVTue111825.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Bnx5l1ETue112348.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ipMGWscTue114020.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YqZ5FyRTue114736.pdf

ชื่อไฟล์ : iE1PYBdTue114917.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : owILuq4Tue115014.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sNK2wyeTue115813.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AUmw6udTue11109.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kWd8m2lTue11712.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 80ucOJaTue12033.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5HzjRryTue12409.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : snOYxocTue13441.pdf

ชื่อไฟล์ : uXMhAkiTue15153.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tF7qLbqTue32036.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0bLk9qdTue34644.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : สอบถามถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม หมู่ 14 ไป บ้านนาเลิง หมู่ 6 ที่ อบจ.อุบลฯ มาดำเนินการก่อสร้างแล้ว ในปี 2564 แต่ยังเหลือพื้นที่ที่เป็นถนนลูกรังอีกเพียงไม่ถึง 15 เมตร ไม่ทราบว่าหน่วยงาน อบต.บัวงาม มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกหรือไม่ อย่างไรบ้างครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สอบถามถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม หมู่ 14 ไป บ้านนาเลิง หมู่ 6 ที่ อบจ.อุบลฯ มาดำเนินการก่อสร้างแล้ว ในปี 2564 แต่ยังเหลือพื้นที่ที่เป็นถนนลูกรังอีกเพียงไม่ถึง 15 เมตร ไม่ทราบว่าหน่วยงาน อบต.บัวงาม มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกหรือไม่ อย่างไรบ้างครับ ../add_file/สอบถามถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม หมู่ 14 ไป บ้านนาเลิง หมู่ 6 ที่ อบจ.อุบลฯ มาดำเนินการก่อสร้างแล้ว ในปี 2564 แต่ยังเหลือพื้นที่ที่เป็นถนนลูกรังอีกเพียงไม่ถึง 15 เมตร ไม่ทราบว่าหน่วยงาน อบต.บัวงาม มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกหรือไม่ อย่างไรบ้างครับ

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Uc1bOEyWed83831.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GKXI43lWed85450.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jxS7BPRWed92845.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MacR5RTWed93823.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dcgHH6ZWed94107.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ymYVqg6Wed100857.pdf

ชื่อไฟล์ : 4Fd5uMfWed104146.pdf

ชื่อไฟล์ : ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : CN040GqWed101216.pdf

ชื่อไฟล์ : ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 ../add_file/ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JfXL1QnWed33239.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UTywoMIWed40349.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oOcYPaTWed40349.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IfxUrdMWed40518.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 35HdcUbWed40622.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : afxwPk0Wed41837.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nxX0dqlThu83350.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ucc1aM1Thu92142.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3nON2uKThu95412.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MHRJzSdThu111459.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FIktFmiThu14536.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อไฟล์ : ประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคมท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคมท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ../add_file/ประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคมท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ชื่อไฟล์ : zaCX0vZWed85338.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zUPkD0pWed85543.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DB55WsJWed30018.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : R2BGFGSWed31520.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CjVFGDYWed35926.pdf

ชื่อไฟล์ : Sk2HGvZThu83113.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DGHq5UTWed40042.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mJfFZZrWed41115.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : q1PoUsiWed62654.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CZCeBdbThu83153.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cLVayHVThu91404.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 16A0nfeTue93532.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sJ72WU4Thu22602.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ev2rrX8Fri90753.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : มีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลเรื่องเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ กี่วันถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ค่ะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลเรื่องเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ กี่วันถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ค่ะ ../add_file/มีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลเรื่องเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ กี่วันถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ค่ะ

ชื่อไฟล์ : 15CDWdwMon20935.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RkSiARBMon21127.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aQwQuvVSat84802.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HYaV4MFSat84914.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nMAJNeqMon102247.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Nh3s7L0Wed104929.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Mnk6rr3Tue90945.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/