ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อไฟล์ : vtxTI5sMon93702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้