ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ชื่อไฟล์ : YYVOeEJMon94608.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้